چهارشنبه 24 مهر 1398   12:55:54
دانشکده الهیات و معارف اسلامیدانشکده الهیات و معارف اسلامی
يكشنبه 7 شهريور 1389 مراحل پايان نامه

مراحل پايان نامه
زمان ارائه موضوع: پس از نيسمال اول وقبل از شروع نيمسال سوم
موضوع پايان نامه: دانشجو بايد موضوع پايان نامه را با نظر استاد راهنما انتخاب کرده وبا کمک وهدايت وي فرم جستجو را تکميل نمايد.
  ـ قبل از هر چيز استاد راهنما به پيشنهاد دانشجو، موافقت استاد ويا تاييد شوراي تخصصي گروه آموزشي تعيين ميشود.
  ـ دانشجو با استخراج فرم جستجوي موضوع پايان نامه (سرچ)  از سايت دانشگاه(صفحه اول سايت گلستان ) وبا انتخاب 2 عنوان جهت تاييد به مدير گروه تحويل ميدهد .
  ـ پس از تاييد مدير گروه فرم مذکور را جهت سرچ به کارشناس تحصيلات تکميلي تحويل داده وپس از مدت چهار روز نتيجه را از کارشناس دريافت مينمايد وجهت تاييد نهايي مجددا به مدير گروه مراجعه ميکند.
  ـ پس از تاييد مجدد گروه، دانشجو با کمک استاد راهنما موضوع را در فرم طرح تحقيق پايان نامه که از سايت دانشگاه استخراج نموده به صورت تايپ منعکس مينمايد .
  ـ پس از تکميل فرم طرح تحقيق ، دانشجو بايد آن را به گروه جهت مطرح شدن در کميته تخصصي گروه ارائه نمايد تا با حضور 3 تن از اعضاي هيئت علمي انجام پذيرد .
  ـ پس از تاييد مجدد گروه، توسط گروه به مدير آموزش دانشکده تحويل داده ميشود تا در جلسه شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه مطرح گردد.
  ـ در صورت تاييد در جلسه شوراي تحصيلات تکميلي، کارشناس نتيجه را طي حکمي به دانشجو اعلام داشته ودانشجو بايد شخصا جهت تحويل مراجعه نمايد.
  ـ زمان آغاز نگارش پايان نامه ، پس از دريافت حکم تصويب موضوع پايان نامه ميباشد وتا زماني که دانشجو حکم تصويب را دريافت ننموده مجاز به شروع نگارش پايان نامه نميباشد.

ابلاغ به استاد راهنما 
  ـ حکم استاد راهنما   که توسط کارشناس تحصيلات تکميلي تهيه شده وپس از امضاء معاون آموزش دانشکده  به ايشان ابلاغ ميگردد.

گزارش سه ماهه
  ـ در طول نگارش پايان نامه ، دانشجو موظف است هر سه ماه يکبار گزارش نتايج تحقيق خود را مرقوم نموده وبا الحاق به فرم مخصوص که از سايت دانشگاه تهيه مينمايد به تاييد استاد راهنما،  ومدير گروه آموزشي برساند.
  ـ در هر گزارش سه ماهه بايد کارهاي انجام شده در سه ماه گذشته وکارهاي پيشنهادي براي سه ماه آينده به وضوع بيان شود.
  ـ شايان ذکر اينکه ارائه گزارش سه ماهه بموقع ، پيشرفت کار را ميرساند وعدم ارئه آن عدم پيشرفت ودر نتيجه موجب کسر نمره ميگردد.
  ـ دانشجو پس از سپري شدن حدود شش ماه از تاريخ تصويب موضوع پايان نامه در شوراي دانشکده ميتواند از موضوع خود دفاع کند. موارد غير از اين ميبايست به تاييد مدير گروه مربوطه برسد که قابل اجرا ميباشد.

مراحل دفاع
قبل از هر کلامي دانشجويان ميتوانند کليه فرمهاي مربوط به دفاع را از سايت گلستان صفحه اول بخش فرمهاي مربوط به تحصيلات تکميلي تهيه نمايند.

1 . اعلام آمادگي دفاع :
  ـ در اين مرحله ، دانشجو فرم اعلام آمادگي دفاع را از سايت دانشگاه استخراج نموده به تاييد استاد راهنما ، مدير گروه وناظر شکلي پايان نامه (يک نفر از اساتيد) برساند. .

2. اعلام کفايت پايان نامه 
  ـ دانشجو در اين مرحله، فرم "اعلام کفايت پايان نامه" که شامل دو صفحه ميباشد را از سايت دانشگاه استخراج نموده پس از تکميل مندرجات واخذ امضاهاي مربوطه (از بخش 1 الي بخش 6) همراه با فرم تکميل شده آمادگي دفاع به کارشناس تحصيلات تکميلي تحويل دهد .

3. تکثير پايان نامه 
  ـ دانشجو در اين مرحله فرم " تکثير پايان نامه" را با مراجعه به کارشناس تحصيلات تکميلي که شامل 6 تکثير از پايان نامه ميباشد دريافت ميدارد .
  

4. توزيع پايان نامه ها
    ـ دانشجو پس از تکثير پايان نامه ها ، آن ها را به استاد راهنما، وداوران تحويل ميدهد .

6. تعيين زمان جلسه دفاع 
   ـ دانشجو در اين مرحله بايد با هماهنگي اساتيد راهنما ،  داوران ونماينده تحصيلات تکميلي (شخصي که از طرف معاون آموزشي دانشکده اعلام ميشود) زمان جلسه دفاع را مشخص وبه کارشناس مربوطه جهت تعيين مکان جلسه دفاع ونصب اعلاميه دفاع ، اعلام دارد.

اقدامات پس از دفاع از پايان نامه 
  اصلاحات پايان نامه
ـ در صورت نياز به اصلاحات در پايان نامه، دانشجو پس از انجام اصلاحات ، فرم مربوطه را از سايت دانشگاه استخراج نموده پس از تکميل وامضاء اساتيد ناظر ومدير گروه به کارشناس تحصيلات تکميلي ارائه مينمايد.
  ـ انجام اصلاحات حداکثر به مدت 4 هفته پس از برگزاري جلسه دفاع بايد انجام پذيرد.
ـ پس از اين که دانشجو مراحل پايان نامه را به انجام رسانيد جهت امور فراغت از تحصيل به کارشناس مربوطه مراجعه مينمايد .
(کارشناس تحصيلات تکميلي اموري را بايد جهت ثبت نمرهء پايان نامه انجام دهد که حد اقل فرصيت دو روزه را ميطلبد )
دانشجو بايد فرم صورتجلسه دفاع را که به امضاي اساتيد مربوطه ، معاون آموزشي دانشکده ومدير کل تحصيلات تکميلي دانشگاه رسيده را  از کارشناس تحصيلات تکميلي دانشگاه تحويل گرفته ودر 6 نسخه کپي نمايد ودر ابتداي هر نسخه از پايان نامه قرار داده سپس  نسخ را صحافي نمايد.

تحويل نسخ
ـ دراين مرحله دانشجو فرم "تحويل نسخ پايان نامه" را از سايت دانشگاه استخراج وطبق اعلام مندرج در فرم نسخ پايان نامه را به افراد يا مراکز تعيين شده تحويل ميدهد.

 فراغت تحصيل از دانشکده 
در مرحله پاياني پس از درج نمرهء پايان نامه در کارنامه ، دانشجو جهت فارغ التحصيلي از دانشکده به کارشناس مربوطه مراجعه مينمايد واز اين به بعد کليه امور مربوط به دانشجو در دانشکده به پايان ميرسد.
      
 

 

 

 

تعداد بازديد اين صفحه: 19570
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

دانشکده الهیات و معارف اسلامی
مجری سایت : شرکت سیگما