چهارشنبه 22 مرداد 1399   11:39:37
دانشکده الهیات و معارف اسلامیدانشکده الهیات و معارف اسلامی
سه‌شنبه 12 خرداد 1388 اطلاعات تماس

__________________ شماره تلفن رياست و معاونان آموزش و پژوهش __________________

دكتر سيد رضا مؤدب (رييس دانشكده الهيات و معارف اسلامي) ………… تلفن داخلي : 3939

دكتر محسن ايزدي (معاون آموزشي) ………………… تلفن داخلي : 3938

دكتر محمد نوذري (معاون پژوهشي و فرهنگي) ……………… تلفن داخلي : 3937

.

__________________ شماره تلفن مديران گروه‌ها __________________

.

دكتر محمد تقي دياري (مدير گروه علوم قرآن وحديث) …………… تلفن داخلي : 3950

دكتر عليرضا رستمي (مديرگروه فقه ومباني حقوق) …………………… تلفن داخلي : 3960

دكتر حبيب الله دانش شهركي (مديرگروه فلسفه وكلام اسلامي) ……………تلفن داخلي 3980

دكتر سيد احمد فاضلي (مديرگروه اخلاق) …………………… تلفن داخلي : 3986

دكتر احمد بهشتي مهر (مديرگروه شيعه شناسي) ………………..…… تلفن داخلي : 3990

دكتر عباس مهدوي فرد (مديرگروه معارف) …………………… تلفن داخلي : 3970

.

. __________________ شماره تلفن كارشناسان آموزش و كارمندان دانشكده الهيات __________________

.

محمد اسداللهي (كارشناس مسئول خدمات آموزشي) …………………… تلفن داخلي : 3943

محمود بذرافشان (كارشناس خدمات آموزشي) …………………… تلفن داخلي : 3944

محسن اميني (كارشناس خدمات آموزشي) ……………………………… تلفن داخلي : 3945

جاسم خليفه شوشتري (كارشناس خدمات آموزشي) …………………………… تلفن داخلي : 3946

.

فرزاد اسماعيل پور (مسئول دفتر رياست دانشكده الهيات و معارف اسلامي) ………… تلفن داخلي : 3940

.

__________________ شماره تلفن رياست و معاونان آموزش و پژوهش __________________

دكتر سيد رضا مؤدب (رييس دانشكده الهيات و معارف اسلامي) تلفن داخلي : 3939

دكتر محسن ايزدي (معاون آموزشي) تلفن داخلي : 3938

دكتر محمد نوذري (معاون پژوهشي وفرهنگي) تلفن داخلي : 3937