چهارشنبه 9 مهر 1399   11:09:31
پورتال آمارپورتال آمار
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 570523
تعداد بازديد از سايت: 86646315
تعداد بازديد زيرپورتال: 570523
اين زيرپورتال امروز: 102
در امروز: 16217
اين صفحه امروز: 102
پنجشنبه 10 تير 1389
دفتر رياست روابط عمومي و امور بين المل

آمار و طلاعات مديريت
اقلام آماري و اطلاعاتي حوزه آموزش گزارشات آماري
آمار دانشجويان دانشکده ها و مراکز آموزشي سرانه ها و شاخصها
آمار اعضاي هيأت علمي گروه هاي آموزشي گزارشات موضوعي
فضاها و امکانات آموزشي رشته هاي تحصيلي گزارش عملکرد ادارات تابعه حوزه رياست
داشبورد مديريت

هرم اعضاي هيأت علمي (برحسب مرتبه و جنسيت)
هرم جمعيتي دانشجويان (بر حسب مقطع تحصيلي و جنسيت)
درصد فراواني اساتيد دانشکده ها

درصد فراواني دانشجويان دانشکده هاآمار اعضاي هيأت علمي

الف ) اعضاي هيأت علمي مشغول به تدريس

تعداد اعضاي هيئت علمي تمام وقت به تفکي